Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) byly vydány společností INCARGO s.r.o., IČO 09705431, se sídlem Štrossova 354, 530 03 Pardubice (dále jen „poskytovatel“) v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a stávají se nedílnou součástí smlouvy mezi poskytovatelem a uživatelem.

VOP jsou dostupné z webových stránek https://www.incargo.eu/.

 1. Definice pojmů

  1. Poskytovatel je společnost INCARGO s.r.o., IČO 09705431, se sídlem Štrossova 354, 530 03 Pardubice, která je provozovatelem platformy INCARGO.
  2. Uživatel je taková osoba, která uzavírá s poskytovatelem smlouvu za účelem získávání dopravních informací.
   1. Výrobce/Obchodník je označení pro uživatele, který přidává poptávky přepravy.
   2. Dopravce/Spedice je označení pro uživatele, který může přidávat poptávky přepravy i cenové nabídky přepravy.
  3. Smlouva je uzavírána mezi poskytovatelem a uživatelem, její nedílnou součástí jsou tyto VOP. Předmětem smlouvy je zejména zpracování dopravních informací a jejich poskytnutí jednotlivým uživatelům, především za účelem uskutečňování přepravy. K uzavření smlouvy mezi poskytovatelem a uživatelem dochází dokončením registrace prostřednictvím registračního formuláře dostupného na webových stránkách https://reg.incargo.eu/.
  4. Platforma je internetová informační služba provozovaná poskytovatelem dostupná na internetové adrese https://app.incargo.eu/.
  5. Administrátor programu spravuje platformu, dohlíží na její provoz, schvaluje pojistky, zároveň slouží jako subjekt, na který se lze obrátit v případě technických nebo jiných problémů či dotazů. Obracet se na něj lze prostřednictvím e-mailu incargo@incargo.eu.
  6. Přístup je oprávnění k připojení k platformě a využívání jejích funkcí. Ke každé uzavřené smlouvě (registraci) získává uživatel automaticky 5 přihlašovacích údajů (loginů). V případě potřeby více loginů je lze dokoupit navíc v balíčcích po pěti za cenu uvedenou v ceníku.
  7. Odejmutí přístupu je opatření poskytovatele, jímž zamezí uživateli přístup k platformě a využívání jejích funkcí, a to zejména v případech stanovených v těchto VOP.
  8. Ceník určuje aktuální cenu za poskytované služby. Je dostupný z webových stránek https://www.incargo.eu/.
  9. Aukce se koná ohledně každé poptávky přepravy a je časově omezená. Uživatel, který poptávku přepravy vytvořil, je oprávněn zvolit si sám výherce aukce i před koncem aukce, případně aukci prodloužit.
  10. Předplatné je časové období, po které uživateli bude umožněn plný přístup ke všem funkcím platformy ve verzi Premium, a to od okamžiku uhrazení ceny za zvolené období. Volit lze předplatné na 1, 3, 6 a 12 měsíců. Uživatel nemá právo na vrácení peněz, pokud se v průběhu předplatného sám rozhodne platformu přestat využívat.
  11. Free verze je varianta, kdy se uživatel Dopravce/Spedice může zaregistrovat bez nutnosti předplatného, přičemž v této verzi nemá uživatel přístup ke všem funkcím platformy. Uživatel se může přihlašovat do aukcí a za každou výhru v aukci odvádí jednorázový poplatek dle aktuálního ceníku.
  12. Pojištění odpovědnosti silničního dopravce je podmínkou pro uživatele Dopravce/Spedice k užívání platformy. Každý Dopravce/Spedice je povinen nahrát do systému správnou a řádně uhrazenou pojistku, poté musí být schválena administrátorem programu, teprve po schválení může být uživateli udělen plný přístup k platformě. Poskytovatel není povinen ověřovat pravost nahraných pojistek. Uživatel je povinen po skončení platnosti pojistky neprodleně nahrát novou. Uživateli, který nemá nahranou platnou pojistku, nebude umožněn přístup k vytváření cenových nabídek.
 2. Práva a povinnosti poskytovatele

  1. Poskytovatel udělí přístup k funkcím platformy takovému uživateli, který se řádně zaregistroval, udělil souhlas s těmito VOP, byla mu schválena pojistka nahraná v systému (v případě Dopravce/Spedice), případně poté, co byla na účet poskytovatele připsána částka za předplatné, pokud se jedná o verzi s předplatným. Každý řádně zaregistrovaný uživatel v rámci svého přístupu automaticky obdrží 5 přihlašovacích údajů.
  2. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené třetí osobou (např. poskytovatel internetového připojení, dodavatel energií atp.), a dále za škody způsobené vyšší mocí. Poskytovatel nenese odpovědnost za provozní funkčnost zařízení jednotlivých uživatelů.
  3. Poskytovatel nenese odpovědnost za škody způsobené dočasnou nefunkčností platformy, pokud takovou nefunkčnost sám úmyslně nezavinil.
  4. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za správnost, aktuálnost a úplnost údajů vkládaných jednotlivými uživateli.
  5. Poskytovatel žádným způsobem nevstupuje do smluvního vztahu mezi uživatelem poptávajícím přepravu a přepravcem, veškerá práva a povinnosti vyplývající ze samotné přepravy se řídí ujednáními mezi uživateli samotnými. Poskytovatel zejména nenese odpovědnost za podmínky, cenu ani kvalitu přepravy.
  6. Poskytovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé při přepravě, např. odcizení nebo poškození nákladu, vozidla, škody třetích osob atd.
  7. Poskytovatel nenese odpovědnost za správnost, platnost a kvalitu pojištění uživatelů ani za jakékoliv pojistné události vyplývající z přepravy. Poskytovatel není povinen při schvalování pojistek zjišťovat jejich pravost.
  8. Poskytovatel nenese odpovědnost za případy, kdy nedojde k uskutečnění přepravy, a to bez ohledu na důvod neuskutečnění této přepravy.
 3. Práva a povinnosti uživatele

  1. Každý uživatel je povinen vkládat pravdivé a úplné informace a pravidelně je aktualizovat. Pokud poskytovatel zjistí, že uživatel vědomě vložil nepravdivé údaje, je oprávněn tomuto uživateli odejmout přístup a udělit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč.
  2. Uživatel vložením informací do systému dává poskytovateli souhlas s jejich zpracováním a zveřejněním v platformě.
  3. Žádný z uživatelů není oprávněn jakékoliv informace, které získal prostřednictvím platformy sdělovat třetím osobám, a to v jakékoliv podobě. Za neoprávněné šíření informací získaných v platformě hrozí uživateli smluvní pokuta ve výši 50 000 Kč a odejmutí přístupu.
  4. Každý uživatel je při využívání programu povinen dodržovat pravidla etiky a poctivého obchodního styku a zachovávat obchodní tajemství o skutečnostech, které se v programu dozvěděl.
  5. Všichni uživatelé se zavazují využívat platformu výhradně ke sjednanému účelu, tedy k získávání dopravních informací za účelem uskutečňování přepravy. Zejména nejsou uživatelé oprávněni platformu využívat k podvodným nebo ilegálním účelům.
  6. Uživatelé nejsou oprávněni poskytovat přístup do platformy třetím osobám. Uživatelé jsou povinni používat řádné prostředky k využití platformy. Pokud poskytovatel zjistí, že uživatel poskytl přístup třetím osobám nebo vstupuje do programu neoprávněným způsobem, může mu odejmout přístup bez nároku na náhradu.
  7. Každý uživatel je povinen zodpovědně a správně vkládat poptávku přepravy včetně všech jejích podstatných detailů. Stejná povinnost platí i pro vkládání cenových nabídek přepravy.
  8. Každý uživatel je povinen řádně spravovat své poptávky přepravy a cenové nabídky přepravy, tzn. pravidelně je sledovat a aktualizovat, včas vyhlašovat výherce aukce atp.
  9. Poté, co je vložena cenová nabídka přepravy, lze ji libovolně snižovat, nelze ji však zvyšovat. Cenovou nabídku přepravy lze smazat a vytvořit novou, to lze však u každé poptávky přepravy učinit maximálně dvakrát. Po třetím smazání cenové nabídky bude uživateli odepřen přístup k této poptávce a nebude se nadále moci účastnit její aukce.
  10. Poptávku přepravy lze i v průběhu aukce měnit. V takovém případě musí být uživatelé, kteří se již do aukce připojili svými cenovými nabídkami, o takové změně informováni, přičemž budou zároveň vyzváni k opravě cenové nabídky, případně k jejímu potvrzení. Takováto změna cenové nabídky se nezapočítává do limitu změn uvedených v bodě 3.9.
  11. Každý uživatel odpovídá za svou cenovou nabídku přepravy a pokud je vybrána a uživatel se stane výhercem aukce, je povinen přepravu zrealizovat, jinak mu hrozí sankce ze strany zadavatele poptávky. Při opakovaném (nejméně třikrát) nezrealizování přepravy z důvodů na straně přepravce může být uživateli poskytovatelem odejmut přístup bez nároku na jakoukoliv náhradu.
  12. Každý uživatel zadávající poptávku přepravy je povinen po ukončení aukce takovou přepravu umožnit. Při opakovaném (nejméně třikrát) nezrealizování přepravy z důvodů na straně poptávajícího může být uživateli odejmut přístup bez nároku na jakoukoliv náhradu.
  13. Po vypršení doby předplatného se automaticky uživateli zablokuje přístup k platformě a nebude ji moct dále využívat až do té doby, než mu bude předplatné obnoveno.
  14. Každý uživatel je povinen řídit se ustanoveními těchto VOP pod hrozbou odejmutí přístupu bez náhrady.
  15. V případě stížností na nerespektování VOP, na nedostatečnou kvalitu služeb, neetické chování, uvádění nepravdivých informací, může dojít k odejmutí přístupu tomu uživateli, který se takového chování dopouští, a to bez nároku na náhradu. Poskytovatel není povinen ověřovat pravdivost stížností.
  16. Uživatelé mají povinnost se obrátit na poskytovatele (např. prostřednictvím e-mailové adresy incargo@incargo.eu), pokud zjistí, že se někdo dopouští chování uvedeného v bodě 3.14.
 4. Ceník

  1. Aktuální ceník je vždy dostupný z webových stránek https://www.incargo.eu/.
  2. Poskytovatel je oprávněn ceník kdykoliv změnit. O této skutečnosti je povinen uživatele informovat, a to prostřednictvím „vyskakovacího okna“ v prostředí platformy, které se zobrazí po přihlášení uživatele a jehož přečtení musí uživatel potvrdit, jinak mu nebude umožněno pokračovat k jednotlivým funkcím platformy.
  3. Platba za veškeré položky uvedené v ceníku probíhá převodem na bankovní účet poskytovatele: 2301902787/2010 (Fio banka a.s.). Jednotlivé služby budou vždy aktivovány až poté, co bude platba připsána na účet poskytovatele (vyjma jednorázových poplatků u tzv. free verze platformy).
  4. V případě free verze jsou jednorázové poplatky za uskutečněné přepravy fakturovány, přičemž fakturační období činí jeden měsíc a splatnost jednotlivých faktur je 7 kalendářních dní. Za každý započatý den prodlení s úhradou faktury má poskytovatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové dlužné částky. V případě prodlení delšího 14 dnů je poskytovatel oprávněn odejmout uživateli nacházejícímu se v prodlení přístup k platformě.
 5. Ochrana osobních údajů

  1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) je poskytovatel.
  2. Uživatelé poskytují veškeré údaje dobrovolně a souhlasem s těmito VOP prohlašují, že byli poučeni o svých právech a o způsobu a účelu zpracování osobních údajů, a zároveň vyjadřují souhlas se zpracováním osobních údajů.
  3. Veškeré informace k ochraně osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách ochrany osobních údajů, jejichž aktuální znění je vždy dostupné na webových stránkách https://www.incargo.eu/.
  4. Poskytovatel se zavazuje učinit veškerá opatření pro ochranu dat vkládaných uživateli, která po něm lze rozumně požadovat. Zejména se zavazuje k jejich bezpečnému ukládání, správě a ochraně před neoprávněnou manipulací. K tíži poskytovatele lze přičítat pouze takové škody, které byly způsobeny porušením právní povinnosti poskytovatele.
 6. Závěrečná ujednání

  1. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 1. 5. 2021.
  2. V případě, kdy se stane některé ustanovení smlouvy nebo těchto VOP neúčinné, nejsou tím dotčena ostatní ustanovení a ty tak zůstávají nadále v platnosti.
  3. Poskytovatel je oprávněn VOP jednostranně měnit, přičemž je ale povinen o této skutečnosti vždy informovat uživatele. K informování dochází prostřednictvím „vyskakovacího okna“ v prostředí platformy, které se zobrazí po přihlášení uživatele a jehož přečtení musí uživatel potvrdit, jinak mu nebude umožněno pokračovat k jednotlivým funkcím platformy.